spacer
spacer search

Národní účetní rada
Nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti
    a profesní etiky při rozvoji účetních profesí

Search
spacer
header
Menu
Home
O nás
Interpretace
Stanovy
Složení NÚR
 
Home arrow Stanovy

Stanovy národní účetní rady Tisk E-mail
1.
Preambule

Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Je založena zakladatelskou smlouvou mezi zakladateli podle §20f Občanského zákoníku jako zájmové sdružení právnických osob (§20f a násl. Občanského zákoníku).

2.
Sídlo Národní účetní rady

Sídlo Národní účetní rady je v budově Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese: Štěpánská 28, 110 00 Praha 1

3.
Předmět činnosti Národní účetní rady

Předmětem činnosti Národní účetní rady je:

- Vzájemná spolupráce členů a spolupráce s Ministerstvem financí, vládou ČR (případně poslanci parlamentu a senátory) na tvorbě účetní legislativy, např. zákona o účetnictví, a souvisejících legislativních norem;

- tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce národních (českých) účetních standardů a metodik a dalších aktivit souvisejících s předmětem činnosti;

- metodická spolupráce s orgány Evropské unie, zahraničními institucemi a osobami v oblastech týkajících se národních účetních standardů, případná koordinace prezentace členů sdružení na mezinárodním fóru; tím není dotčeno samostatné a nezávislé vystupování členů Národní účetní rady v mezinárodních a národních profesních organizacích, kterými jsou nebo budou členy;

- spolupráce při rozvoji a podpoře účetních profesí.

4.
Úprava majetkových poměrů

Národní účetní rada je právnickou osobou, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností (§20i Obč. zák.). Členové sdružení za závazky Národní účetní rady neodpovídají. Národní účetní rada v právních vztazích vystupuje samostatně a může vlastními úkony nabývat práv a povinností. Může nabývat vlastnické právo k movitému majetku.

5.
Vznik a zánik členství

5.1 Členy Národní účetní rady ode dne vzniku sdružení jako právnické osoby jsou všichni účastníci zakladatelské smlouvy, kterou se Národní účetní rada zřizuje, totiž:
a) Komora auditorů České republiky, Opletalova 55, 111 84 Praha 1
b) Komora daňových poradců České republiky, Kozí 4, 657 21 Brno
c) Svaz účetních ČR, Štěpánská 28, 110 00 Praha 1
d) Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

5.2 Jiné právnické osoby se mohou stát členem Národní účetní rady, jestliže o tom je uzavřena smlouva mezi všemi stávajícími členy sdružení a právnickou osobou, která se má členem sdružení nově stát. Součástí smlouvy je výše členského příspěvku nového člena, jeho prohlášení o tom, že přijímá stanovy, uvedení jmen jeho prvních zástupců v Národní účetní radě a určení dne vzniku členství.

5.3 Každý člen může ze sdružení vystoupit, jestliže o tom rozhodne orgán členské právnické osoby k takovému rozhodnutí oprávněný a toto rozhodnutí je písemně oznámeno statutárnímu orgánu Národní účetní rady. Členství zaniká dnem, který je v takovém oznámení uveden, ne však dříve, než bylo oznámení statutárnímu orgánu Národní účetní rady doručeno. Při vystoupení nevzniká vystupujícímu členu žádný nárok na podíl na majetku sdružení ani jiné majetkové vypořádání, ledaže by o majetkových nárocích byla uzavřena zvláštní smlouva mezi vystupujícím členem a všemi ostatními členy sdružení.

6.
Práva a povinnosti členů

6.1 Každý člen má právo a povinnost aktivně přispívat k předmětu činnosti Národní účetní rady, zejména předkládat návrhy k jejímu postupu, a ve své vlastní činnosti prosazovat a podporovat závěry a doporučení, které Národní účetní rada schválila.

6.2 Každý člen má právo zúčastnit se všech jednání Národní účetní rady a ke každému jejímu jednání musí být písemně pozván. Písemné pozvání není nutné, jestliže termín a místo takového jednání bylo stanoveno na jednání Národní účetní rady, na němž byl člen řádně zastoupen, anebo jestliže na zaslání písemné pozvánky netrvá.

6.3 Každý člen má v Národní účetní radě jeden hlas.

6.4 Každý člen má v Národní účetní radě celkem tři zástupce. Jedním z těchto zástupců je vždy nejvyšší představitel příslušného člena sdružení (prezident Komory auditorů ČR, prezident Komory daňových poradců ČR, prezident Svazu účetních a děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE). Dalšími dvěma zástupci jsou osoby, které každý člen zastupováním pověří a písemně o tom Národní účetní radu uvědomí; pověření těchto zástupců trvá do doby, než Národní účetní rada obdrží písemné sdělení člena o tom, že pověření dotyčné osoby skončilo anebo že namísto ní je pověřena jiná osoba.

6.5 Národní účetní rada je schopná se usnášet, jestliže je přítomna alespoň nadpoloviční většina hlasů všech členů. Hlas je přítomen, jestliže se jednání zúčastní alespoň jeden ze tří zástupců člena uvedených v čl. 6.4.

6.6 Jednání Národní účetní rady se může rovněž jedním hlasem zúčastnit zástupce Ministerstva financí, jestliže jej Ministerstvo financí písemně pověří. Zástupce Ministerstva financí však nehlasuje, jestliže Národní účetní rada jedná o vnitřních věcech sdružení (např. placení členských příspěvků, hospodaření s vlastními finančními prostředky a jiným majetkem, jednání o právních vztazích Národní účetní rady, úprava funkčního období předsedy Národní účetní rady podle čl. 7.5).

6.7 Rozhodnutí Národní účetní rady je přijato, jestliže se pro vyslovila nadpoloviční většina přítomných hlasů.

6.8 Jiné osoby než zástupci členů a zástupce Ministerstva financí pověření podle předcházejících ustanovení se mohou jednání zúčastnit jen jestliže s tím Národní účetní rada souhlasí. Zástupci členů a zástupce Ministerstva financí pověření podle předcházejících ustanovení mohou nahlížet do všech písemností Národní účetní rady.


7.
Orgány sdružení a vymezení jejich působnosti

7.1 Statutárním orgánem Národní účetní rady (§20 Obč. zák.) je její předseda a místopředsedové. Předseda Národní účetní radu zastupuje navenek v plném rozsahu, zejména při spolupráci se státními orgány a mezinárodními a zahraničními subjekty ve věcech týkajících se předmětu činnosti sdružení; v jednotlivých věcech se může nechat zastupovat některým z místopředsedů anebo ostatních zástupců členů podle článku 6.4. Při právních úkonech může Národní účetní radu zastupovat samostatně její předseda a každý z místopředsedů.

7.2 Funkční období předsedy Národní účetní rady je 6 měsíců a začíná vždy 1. srpna a 1. února.

7.3 Funkci předsedy vykonávají střídavě nejvyšší představitelé členských právnických osob, a to v abecedním pořadí podle názvu příslušné členské právnické osoby, kterou v Národní účetní radě zastupují (čl. 5.1). Ostatní nejvyšší představitelé členských právnických osob jsou místopředsedy Národní účetní rady.

7.4 Prvním předsedou od vzniku Národní účetní rady je prezident Komory auditorů ČR. Jeho funkční období začíná dnem registrace sdružení u příslušného úřadu a skončí dne 31. 7. 1999.

7.5 Funkce předsedy Nejvyšší účetní rady zanikne před skončením funkčního období, jestliže dosavadní předseda přestal být nejvyšším představitelem členské právnické osoby. Předsedou Národní účetní rady po zbytek funkčního období je nový nejvyšší představitel téže členské právnické osoby. Jestliže se nový nejvyšší představitel téže členské právnické osoby neujme výkonu funkce předsedy Národní účetní rady v přiměřené době, může Národní účetní rada rozhodnout, že do funkce předsedy nastoupí ten z místopředsedů, jemuž svědčí pořadí. Funkční období takto ustanoveného předsedy se prodlužuje o dobu, po kterou funkci vykonával přede dnem, kdy jeho funkční období mělo začít podle čl. 7.2 a 7.3.

7.6 Národní účetní rada může zřizovat stálé a dočasné pracovní komise a jiné orgány, určovat jejich úkoly a jmenovat a odvolávat jejich členy.

8.
Způsob zrušení sdružení a naložení s jeho likvidačním zůstatkem

8.1 O likvidaci sdružení může rozhodnout Národní účetní rada 3/4 většinou hlasů všech členů. Jestliže však je Národní účetní rada po dobu dvou let neschopná usnášení, může o zrušení rozhodnout samostatně i její jednotlivý člen. Součástí rozhodnutí o likvidaci je určení likvidátora nebo likvidátorů.

8.2 Při ukončení činnosti a likvidaci se likvidační zůstatek rozdělí mezi členské právnické osoby v poměru stanoveném podle výše zaplacených členských příspěvků v posledním účetním období před likvidací, anebo podle výše zaplacených členských příspěvků v posledním účetním období, ve kterém byly členské příspěvky placeny. Nelze-li to, rozdělí se rovným dílem.

8.3 Do likvidace sdružení vstupuje dnem, kdy je tato skutečnost oznámena orgánu, u kterého je sdružení registrováno. Při likvidaci se jinak postupuje podle platných právních předpisů.

9.
Členský příspěvek a hospodaření

9.1 Národní účetní rada je neziskovou organizací. Výši členských příspěvků dohodnou členské právnickéacute; osoby konsensuálně mimo hlasování Národní účetní rady buď na každý rok zvláště, anebo stanoví pravidlo výpočtu nebo výši příspěvku v absolutní částce pro každou členskou právnickou osobu.

9.2 Příspěvek při založení činí za:
- Komoru auditorů ČR Kč 100.000,-
- Komoru daňových poradců ČR Kč 100.000,-
- Svaz účetních Kč 100.000,-
- Vysokou školu ekonomickou, Fakultu financí a účetnictví Kč 1,-
a je splatný na účet Národní účetní rady do 30 dnů od vzniku sdružení.

9.3 Národní účetní rada vede účetnictví podle platných právních předpisů a po skončení každého účetního období schvaluje účetní závěrku.

10.
Změny a doplňky stanov

Stanovy lze měnit a doplňovat:
a) rozhodnutím Národní účetní rady přijatým 3/4 většinou hlasů všech jejích členů, nebo
b) písemnou smlouvou uzavřenou mezi všemi stávajícími členy Národní účetní rady.

11.
Výklad stanov a jiná opatření

11.1 Národní účetní rada může ve sporných případech hlasováním rozhodnout o výkladu těchto stanov pro jednotlivý případ.

11.2 O vnitřních záležitostech sdružení, které nelze řešit podle žádného z ustanovení těchto stanov, rozhoduje Národní účetní rada hlasováním. Při tom vychází ze zásad, na kterých stanovy spočívají.

V Praze dne 18. 1. 1999

Ing. Ladislav Langr
prezident KA ČR

Ing. Jiří Nekovář
prezident KDP ČR

Ing. Lubomír Harna
prezident SÚ

doc. Ing. Štěpánka Nováková, CSc.
děkanka FFÚ VŠE v Praze


Copyright (c)2005-2010 Národní účetní rada. Všechna práva vyhrazena!
spacer