spacer
spacer search

Národní účetní rada
Nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti
    a profesní etiky při rozvoji účetních profesí

Search
spacer
header
Menu
Home
O nás
Interpretace
Stanovy
Složení NÚR
 
Home arrow Interpretace

Interpretace
Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady, jejímiž členy jsou reprezentanti významných profesních organizací a odborné akademické půdy. Tvorbou Interpretací usiluje Národní účetní rada o jednotné a vhodné používání zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů. Jednotlivé členské organizace NÚR podporují tvorbu Interpretací a jejich používání v praxi.

Více podrobností k cílům a předmětu interpretací naleznete v Předmluvě k interpretacím NÚR.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ INTERPRETACÍ (tyto podmínky schválila NÚR na zasedání 5.5.2008)


Národní účetní rada vítá jakékoli podněty k její činnosti od odborné veřejnosti, zejména pak připomínky k projednávaným návrhům interpretací a návrhy problémů , jimiž by se NÚR měla zabývat.

Národní účetní rada doposud schválila následující interpretace:

Pokyny k zasílání námětů a připomínek k interpretacím Národní účetní rady
Předmluva Národní účetní rady k Interpretacím českých účetních předpisů
I-01 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv
I-02 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech
I-03 Rezerva na splatnou daň
I-04 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence
I-05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dl. majetku
I-07 Komisionářské smlouvy
I-08 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku
I-09 Odložená daň - první vykázání
I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele
I-11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individ. účetní závěrce podnikatelů
       Pozn: Nahrazeno I-30
I-12 Faktoring
I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace
I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku
I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene
I-17 Pobídky v nájemních vztazích
I-18 Dohadné položky v cizí měně
I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu
I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů
I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku
I-22 Dotace v cizí měně
I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky Příklad k I-23
I-24 Události po rozvahovém dni
I-25 Ocenění po předchůdci
I-26 Slevy z pořizovací ceny dl. hm. majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání
I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek
I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek
I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách
I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikate
I-31 Mezitímní účetní výkaznictví
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu
I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání
I-34 Rezervy na likvidace
I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností
I-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu
Copyright (c)2005-2010 Národní účetní rada. Všechna práva vyhrazena!
spacer